قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر 102,000 تومان می باشد