قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر 90000 تومان می باشد