قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر 93,000 تومان می باشد