قیمت نفر اضافه برای یک شب به  ازای هر نفر 161000تومان می باشد.