قیمت نفر اضافه برای یک شب به  ازای هر نفر 155.000 تومان می باشد.