قیمت نفر اضافه برای یک شب به  ازای هر نفر 141000تومان می باشد.