قیمت نفر اضافه برای یک شب به  ازای هر نفر 87000تومان می باشد.