قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر 190,000 تومان می باشد