قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر 263,000 تومان می باشد