قیمت نفر اضافه برای یک شب به  ازای هر نفر 342000تومان می باشد.