قیمت نفر اضافه برای یک شب به  ازای هر نفر 87000 تومان می باشد.